fbpx

Forretningsbetingelser for Klimakurser

Generelle oplysninger

Tjenester og produkter udbydes af:

Klimakurser og Sustainable Business Solutions ApS
Ellemosen 3
8680 Ry

CVR nr.: 40453881
E-mail: info@klimakurser.dk

Anvendelse af ’Forretningsbetingelser’

Gælder for alle opgaver udført af Klimakurser under CVR-nr.: 40453881.

Dette medmindre andet er aftalt skriftligt ifm. den konkrete opgave.

Alle kunder gøres bekendt med de gældende forretningsbetingelser, inden aftales indgås.

Aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne udgør sammen med Klimakurser’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Klimakurser’ salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Klimakurser udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Ydelser

Kunden forpligter sig til at give Klimakurser adgang til personale og oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at udføre opgaven.

Klimakurser er overfor kunden forpligtet til at levere de aftalte ydelser og til at stille kvalificerede medarbejdere til rådighed for opgaven.

Opstår der i opgaveperioden behov for afklaring af aftalens eller opgavens indhold, omfang eller gennemførelse, herunder hvorvidt opgaven kan gennemføres inden for de aftalte rammer, er Klimakurser forpligtet til snarest at informere kunden herom og opnå en afklaring.

Såfremt ændringer i en opgaves bemanding måtte blive nødvendige, vil en ny medarbejder blive indført i opgaven uden merudgift for kunden.

Klimakurser vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Medmindre kunden og Klimakurser skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer alene skønsmæssige.

Kundens rolle

Kunden og dennes medarbejdere er forpligtet til på enhver relevant måde at bistå Klimakurser i opgavens gennemførelse, herunder ved:

  1. Inden for rimelig tid henset til opgavens karakter at stille alt nødvendigt materiale til rådighed, meddele nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger
  2. I samarbejde med Klimakurser at deltage aktivt i processen for opgavens færdiggørelse
  3. At sikre at kundens øvrige rådgivere samarbejder i nødvendigt omfang med Klimakurser
  4. At medvirke aktivt til, at Klimakurser kan overholde gældende regler og normer
  5. At opfylde øvrige krav og udføre de opgaver, der måtte være aftalt med Klimakurser

Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af afgivne oplysninger og bærer dermed risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan have for Klimakurser’ ydelser.

Såfremt kundens forhold medfører merarbejde for Klimakurser i forhold til, hvad Klimakurser rimeligvis kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er Klimakurser berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris uanset en eventuel aftale om fast honorar.

Honorarer

Klimakurser’ honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftale mellem kunden og Klimakurser samt nærværende forretningsbetingelser.

Såfremt der ikke er indgået anden aftale om beregning af honoraret, beregnes dette på baggrund af medgået tid og de til enhver tid af Klimakurser fastsatte timesatser for demedarbejdere, der har udført opgaven.

Moms tillægges de angivne honorarer og timesatser, medmindre det udtrykkeligt fremgår af opgavens dokumenter, at moms er indeholdt i de angivne beløb.

Ved aftale om fast honorar er Klimakurser, uanset aftalen, berettiget til at beregne yderligere honorar, hvis opgaven udvides, eller forhold uden for Klimakurser’ kontrol måtte føre til højere tidsforbrug end forudsat ved aftalens indgåelse.

Opgaverelaterede omkostninger, rimelige rejse-og opholdsudgifter, diæter mv. betales af kunden ud over det aftalte rådgivningshonorar for selve opgaven. Viderefakturering af udlæg sker til Klimakurser’ kostpriser tillagt moms.

Transporttid til og fra kundeopgaver faktureres med halvdelen af den aftalte eller beregnede honorarsats pr. time for selve rådgivningsopgaven, og tidsforbrug til transport afregnes udover det aftalte honorar for selve rådgivningsopgaven. Kilometer afregnes efter statens gældende takst.

Klimakurser fakturerer løbende og mindst én gang pr. måned. Udlæg faktureres straks ved afholdelsen. Med mindre andet er aftalt, forudfaktureres enten en tredjedel eller halvdelen af det aftalte eller skønnede honorar for opgaven på tidspunktet for aftaleindgåelse.

Fakturaer betales netto kontant senest 8 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald pålignes et rykkergebyr på 100 kr.

En konsulentdag svarer til 8 timer.

Klimakurser er berettiget til at tilbageholde ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling.

Brugs- ejendoms- og ophavsret

Kunden opnår egen brugsret til alle leverancer og materialer, der er frembragt eller anvendt under levering af ydelsen. Anvendelse må kun ske til kundens eget brug og materialer må således ikke kopieres eller videregives til tredjemand. Ved overtrædelse af disse bestemmelser faktureres en konventionalbod på 75.000 kr. pr. overtrædelse.

Leverancer og materialer fra Klimakurser må kun anvendes, når der foreligger en rådgivningsaftale med Klimakurser.

Klimakurser beholder ejendomsretten til de frembragte materialer (bl.a. tilbud, projektoplæg, løsninger, systemer, metoder og modeller), og kan genanvende disse til andre opgaver i anonymiseret form.

Hvis Klimakurser helt eller delvist omorganiseres, omdannes, sælges eller lignende, er Klimakurser berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede kundeaftaler til det ejer- eller partnerskab eller den juridiske enhed, hvori de pågældende aktiviteter fremover skal være placeret.

Tavshedspligt

Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part fortroligt. Alle medarbejdere i Klimakurser og eventuelle underleverandører er pålagt tavshedspligt.

En part må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, med mindre den anden part meddeler skriftligt samtykke til videregivelsen.

Marketing

Med henblik på markedsføring, reklame eller salg af Klimakurser’ tjenester er Klimakurser berettiget til at anvende kundens navn, logo og en kort overordnet beskrivelse af rådgivningsopgaven i forbindelse med sin kommunikation.

Elektronisk kommunikation

Klimakurser og kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale og løbende korrespondance. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Klimakurser eller Klimakurser’ underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

En opgaves ophør

Med mindre andet er aftalt, er kunden berettiget til at opsige en aftale om en opgave med et varsel på to måneder regnet fra udgangen af den indeværende kalendermåned.

Klimakurser skal godtgøres for realiseret og planlagt tidsforbrug og udlæg frem til udløb af opsigelsesperioden.

Såfremt der er aftalt et fast honorar, afregnes en forholdsmæssig andel af honoraret svarende til den planlagt udførte del af opgaven i opsigelsesperioden.

Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med en opgaves ophør

Ansvar

Parterne er underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning med nedenstående begrænsninger af ansvarets størrelse. Begrænsningen af Klimakurser’ ansvar gælder også i forhold til Klimakurser’ indehavere og medarbejdere.

Ansvarsbegrænsningerne gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke ved forsæt. En part kan alene gøres ansvarlig for den anden parts direkte tab, og kan således ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art. Klimakurser’ ansvar i forbindelse med udførelse af opgaver kan aldrig overstige det betalte honorar for rådgivningsopgaven. Ansvaret er dog altid limiteret til 100.000 kr.

Kundens krav om erstatning mod Klimakurser bortfalder, med mindre det er gjort gældende inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor kunden konstaterer eller ved almindelig agtpågivenhed kunne have konstateret grundlaget for erstatningskravet. Kundens erstatningskrav mod Klimakurser er endvidere undergivet de normale forældelsesfrister.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

Misligholdelse af kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Klimakurser berettiget kan ophæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Værneting

Tvister mellem parterne skal afgøres ved en dansk domstol efter dansk ret.

Betaling og fakturering

Klimakurser modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Stripe, Faktura, EAN-faktura og Bankoverførsel. Betalingen vil blive trukket på din konto ved tilmelding til et eller flere af vores kurser. Fakturaer bedes betalt inden 8 dage. Ved betaling efter forfald pålignes et rykkergebyr på 100 kr. Sustainable Business Solutions ApS er berettiget til at tilbageholde ydelsen, såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser.

Alle beløb er i Danske Kroner (DKK) og eksklusive moms.

Levering

Produkterne leveres digitalt gennem adgang til vores platform og tilvalgte kursusindhold. Kursisten modtager ved tilmelding login-oplysninger på den e-mailadresse, som oplyses ved tilmelding. Ved mangelfulde eller glemte login oplysninger, kan nye koder oprettes via login-modul på simplero.com, som ligeledes sendes til den oplyste e-mailadresse.

Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

Leveringstid

Ved tilmelding sendes adgangsgivende information på den oplyste mail indenfor få minutter. Ved udebleven mail, henviser vi til at tjekke dit spam-filter, og derefter kontakte os på info@klimakursus.dk, såfremt login-oplysningerne ikke er modtaget.

Ved tilmelding vælger man hvilke kursusdage, man ønsker at deltage i kurset. Kursusindhold mv. vil ikke være tilgængeligt før disse dage, men vil være tilgængeligt som videomateriale efter endt kursus. Disse kan tilgås via ens login til platformen et år fra købsdatoen.

Særlige vilkår

Alle rettigheder til kurser, indhold, digitale produkter og events tilhører Sustainable Business Solutions ApS og klimakurser.dk.

Ved tilmelding og køb opnås licens til det valgte produkt og betingelserne hertil. Produktet må ikke deles med tredjepart eller kopieres. Sker dette, vil der blive rejst erstatningskrav tilsvarende tabt omsætning for Sustainable Business Solutions Aps og klimakurser.dk

Med henblik på markedsføring, reklame eller salg af klimakurser.dk’ tjenester er klimakurser.dk berettiget til at anvende virksomhedens logo i forbindelse med sin kommunikation.